RSS

การออกแบบ PowerPoint เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ

24 เม.ย.

เมื่อนักศึกษาต้องเข้าร่วมการประชุมวิชาการในฐานะผู้นำเสนอผลงานวิชาการ จำเป็นต้องนำเสนอแบบปากเปล่า ซึ่งโดยมากรูปแบบการนำเสนอแบบปากเปล่าจะใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที อาจมีการรวมเวลาตอบข้อซักถามเข้าด้วยกัน ปัญหาอย่างหนึ่งที่มักเจอจากนักศึกษาเวลาต้องนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่าพอจะแบ่งออกกว้าง ๆ คือปัญหาจากการออกแบบ PowerPoint เพื่อการนำเสนอผลงาน และ ปัญหาจากวิธีการนำเสนอแบบปากเปล่า ดังนั้นในส่วนนี้จะอธิบายเรื่องวิธีการออกแบบ PowerPoint อย่างคร่าว ๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่อง “PowerPoint เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

นักศึกษาลองเปรียบเทียบรูปแบบของการนำเสนอจากตัวอย่างข้างล่างนี้ จะพบว่ามีการใส่รายละเอียดมากเกินไป ดังนั้นเราจะคาดหวังให้ผู้ฟังอ่านเนื้อหาตามคงไม่ได้ การใส่รายละเอียดมากมายไม่ได้ทำให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาของเรา หรือติดตามเนื้อหาที่เรานำเสนอ แต่เราต้องทำให้ผู้ฟังเข้าใจว่าเนื้อหางานวิจัยของเรานั้นเกี่ยวข้องกับอะไร ผลที่ได้เป็นอย่างไร และบทสรุปคืออะไร หากเป็นการนำเสนอแบบเชิงวิชาการ จำเป็นหรือไม่ที่เราต้องใส่เนื้อหางานวิชาการต่างๆจำนวนมาก หรือออกแบบ PowerPoint เกือบ30-40 หน้า เพียงเพื่อจะนำเสนอภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที เป็นต้น

ดังนั้นผู้นำเสนอต้องคิดรูปแบบและวิธีการนำเสนอ และไม่ควรใส่การ์ตูนหรือการตกแต่งอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการนำเสนอ ซึ่งหากลองเปรียบเทียบกับตัวอย่างการนำเสนอ PowerPoint ทีดีนั้น ผู้นำเสนอทำอย่างไรจึงทำให้คนอ่านเข้าใจได้ว่าผลงานของเรามีจุดเด่นคืออะไร และสามารถทำให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างชัดเจนได้มากแค่ไหน ดังนั้นผู้นำเสนอควรตระหนักว่า PowerPoint เป็นเพียงอุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอ แล้วควรทำอย่างไรการนำเสนอนั้นจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากดูตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอ PowerPoint การนำเสนอ PowerPoint ควรเน้นที่หัวข้อ หรือคำสำคัญเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจภาพรวมของผลงานวิชาการให้มากที่สุด

สำหรับการนำเสนอกระบวนการ หรือ ผลการทดลองต่างๆ ผู้นำเสนอสามารถใช้แผนผัง รูปภาพตาราง เพื่อทำให้ผู้ฟังติดตามหรือสรุปผลได้อย่างชัดเจน นอกจากจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการนำเสนอแล้วยังทำให้ผู้ฟังเข้าจะกระบวนการรวมทั้งขั้นตอนการทำงานวิจัยได้ในระยะเวลาอันสั้น เช่นรูปตัวอย่างที่ 1แสดงให้เห็นตัวอย่างการนำเสนอขั้นตอนงานวิจัยโดยใช้รูปภาพ รวมทั้งแผนผังเพื่อสรุปกระบวนการทีละขั้นของการเก็บข้อมูล เป็นต้น

example of PPT1

รูปที่ 1 ตัวอย่างการนำเสนอขั้นตอนงานวิจัยโดยใช้รูปภาพ และแผนผัง

นอกจากนี้แล้วผู้นำเสนอสามารถใช้เกณฑ์ที่อยู่ในหน้าถัดไปเพื่อช่วยประเมินการออกแบบ PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เกณฑ์การออกแบบ PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ขนาดตัวอักษร

 • ชื่อเรื่อง/หัวข้อ ตัวอักษรมีขนาดมากกว่า 32 pt
 • ลำดับหัวข้อย่อย ตัวอักษรมีขนาดมากกว่า 20 pt

2. เฉดสีที่ใช้ในการออกแบบ PowerPoint

 • เฉดสีตรงข้ามกับสภาพแวดล้อมในการสำเสนอ เช่นหากห้องสว่างไม่ควรใช้สีสว่างจะทำให้เห็นไม่ชัดเจนเป็นต้น
 •  เฉดสีพื้นหลังโทนมืดแล้วใช้ตัวอักษรสีโทนสว่างจะทำให้เห็นชัดเจนมากกว่า
 • เฉดสีพื้นหลังโทนสว่างแล้วใช้ตัวอักษรสีโทนมืดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของห้อง

3. ความเหมาะสมของเนื้อหาใน PowerPoint

 • ควรนำเสนอเฉพาะโครงร่าง (Outline)หรือลำดับหัวข้อสำคัญ ไม่ใช่รายละเอียดทุกอย่างที่ผู้นำเสนอต้องการบรรยาย
 • หากสามารถนำเสนอโดยใช้รูปภาพและตารางจะทำให้เนื้อหาเข้าใจมากกว่า

4. การระบุแหล่งอ้างอิงที่มา (References)

 • อาจจะใส่แหล่งที่มาใต้รูปภาพ หรือระบุแหล่งที่มาของการอ้างอิงในหน้าสุดท้ายของPowerPoint
 • รูปแบบการอ้างอิงนั้นมีความถูกต้องโดยใช้เกณฑ์การอ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น APA

5. การใช้ภาพเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนสไลด์ (Animation)

 • ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหว ต้องไม่ดึงความสนใจจากเนื้อหานำเสนอหลัก
 • ระยะเวลาการใช้ภาพเคลื่อนไหวต้องไม่มากเกินไปหรือทำให้ลายตา
 • การเปลี่ยนสไลด์ของ PowerPoint ต้องเป็นในทิศทางเดียวกัน

6. ขนาดของ File PowerPoint

 • ขนาด file ของ PowerPoint ไม่ควรใหญ่เกินที่งานประชุมกำหนด และ หากมีภาพขนาดใหญ่ก็สามารถบีบอัดให้มีขนาดเล็กลงได้

• 7. การใช้เอกสารประกอบคำบรรยาย

 •  ผู้นำเสนอไม่จำเป็นต้องพิมพ์ PowerPoint ทุกหน้าแต่ควรเน้นที่จุดเด่นของการนำเสนอ เช่นผลการวิจัยและข้อสรุป เอกสารประกอบการบรรยายให้รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมและสัมพันธ์กับเนื้อหาในการนำเสนอ
 • ตัวเอกสารประกอบการบรรยายไม่ควรเกิน 3-5 หน้า

วิธีการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

ส่วนนี้จะเป็นการสรุปวิธีการนำเสนอแบบปากเปล่า หากเราแบ่งการนำเสนอออกมาเป็นสามช่วง คือการเกริ่นนำ การนำเสนอเนื้อหา และการสรุปผลของสิ่งที่เรานำเสนอ ในระยะเวลาที่การประชุมกำหนดเราจะมีวิธีการนำเสนออย่างไรจึงสามารถดึงผู้ฟังและทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจเนื้อหาที่เรานำเสนอได้มากที่สุด และต้องไม่ลืมว่าเราต้องเหลือเวลาสำหรับการตอบข้อซักถามของผู้รับฟังด้วย สิ่งแรกที่ผู้นำเสนอควรทำคือแบ่งเวลาของการนำเสนอ เช่นการนำเสนอในเวลาที่กำหนดคือ 30 นาที เราควรใช้เวลาเกริ่นนำกี่นาทีเป็นต้น รวมทั้งวางแผนระยะเวลาการนำเสนอตลอดจนการตอบข้อซักถามเพิ่มเติมด้วย
การเกริ่นนำ เป็นส่วนแรกที่ผู้นำเสนอจะดึงความสนใจของผู้ฟัง กล่าวคือต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ ทักทายและแนะนำว่าผู้นำเสนอคือใคร และทำให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมต่อหัวข้องานวิจัย เช่นตั้งคำถามเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนฟังเป็นต้น ก่อนที่จะดึงผู้ฟังเข้าสู่เนื้อหาการนำเสนอ แล้วบอกวัตถุประสงค์ของการนำเสนอเป็นต้น และระยะเวลาการเกริ่นควรใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที
การนำเสนอเนื้อหา ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด จงทำให้กระชับด้วยการใช้ตัวอย่าง สื่อการนำเสนอ แผนภูมิต่าง ๆ โดยสรุปประเด็นสำคัญตามลำดับของเนื้อหาเพื่อที่จะทำให้คนฟัง ผู้นำเสนอบางคนจะมีการใช้ลำดับ PowerPoint เพื่อเตรียมคนฟังให้พร้อมก่อนนำเสนอหัวข้อถัดไปตามตัวอย่างด้านล่าง ซึ่งระยะเวลาการนำเสนอเนื้อหาหลัก ไม่ควรใช้เวลาเกิน 10-15 นาที หากเวลาไม่เพียงพอผู้นำเสนอสามารถสรุปประเด็นสำคัญโดยใช้แผนภูมิรูปภาพมาช่วยอธิบายเป็นต้น

Example of PPT2

รูปที่ 2 ผู้นำเสนอเตรียมความพร้อมของผู้ฟังว่าลำดับต่อไปจะเป็นกระบวนการทดลอ

การสรุปผล เป็นส่วนสุดท้ายของซึ่งผู้นำเสนอควรสรุปใจความสั้นๆของสิ่งที่นำเสนอทั้งหมด ขอบคุณผู้เข้าฟัง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม โดยใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการนำเสนอทั้งหมด ซึ่งการแบ่งเวลาจะทำให้การนำเสนอแบบปากเปล่ามีประสิทธิภาพ

*ส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากมีคนเชิญโมนาไปเป็นวิทยากร อันนี้เป็นเพี่ยงต้นฉบับบางส่วนที่โมนามองว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทกท่าน

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Thai grads โดย http://thaigrads.wordpress.com/ อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.อยู่บนพื้นฐานของงานที่ thaigrads.wordpress.com.

About these ads
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers

%d bloggers like this: