RSS

การตั้งชื่อหัวข้อการวิจัย

21 พ.ย.

การตั้งชื่อหัวข้อการวิจัย 

หลาย ๆ คนมักจะมีปัญหาเป็นอย่างมากในการตั้งชื่อหัวข้อการวิจัย มักจะต้องถูกแก้ชื่อตลอดเวลา จริง ๆ แล้ววิธีการตั้งชื่อหัวข้อการวิจัยมักจะมีหลักง่าย ๆ ซึ่งโดยปกติแล้วหัวข้อการวิจัยจะเป็นการบอกถึง เรื่องที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัย ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัย และขอบเขตในการทำวิจัย ซึ่งถ้าผู้ทำวิจัยสามารถกำหนดรายละเอียดได้ทั้ง 3 อย่าง จะสามารถเขียนบทที่ 3 ได้ทันที วิธีการเขียนหัวข้อการวิจัยให้เริ่มโดยขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดปัญหาแก่น ที่ต้องการรู้ในการวิจัยเพียง 1 คำถาม เป็นภาษาง่าย ๆ ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ เช่น เราจะบอกได้ว่าแนวโน้มของคนในการซื้อบะหมี่เกี๊ยวเป็นอย่างไร ตลาดของโรตีสายไหมเป็นอย่างไร วิธีการอยู่รอดของธุรกิจชาชักจะเป็นอย่างไร

2. เมื่อได้คำถามแล้ว ต้องกำหนดลักษณะของคำตอบที่ต้องการ คือ

2.1   ถ้าต้องการศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์ หรือ การวิจัยที่มีตัวแปร 2 กลุ่ม ระหว่างตัวแปรต้นตัวแปรตาม มักจะใช้คำว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ(ตัวแปรตาม) หรือ ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อ(ตัวแปรตาม) และอาจจะเติม “ด้วยวิธีการของ… หรือด้วยเทคนิค…” ก็ได้เพื่อความชัดเจน

2.2   ถ้าต้องการศึกษาโครงสร้างที่เป็นอยู่ ให้ใช้ว่า การศึกษาโครงสร้าง หรือการศึกษารูปแบบ… จะเป็นการวิจัยแบบบรรยาย ที่บอกถึงความเป็นมาในอดีต

2.3   ถ้าต้องการสร้างบางอย่าง หรือ ทำบางอย่างให้ดีขึ้น จะใช้ การส่งเสริม หมายถึง การสร้างจะสิ่งที่ไม่มีให้มี การพัฒนาคือการทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น

2.4   ถ้าเป็นการศึกษาถึงแนวทางการดำเนินนโยบาย ให้ใช้คำว่ายุทธศาสตร์การ…(พัฒนา จัดการ สร้างสรรค์ ฯลฯ)

2.5   หรืออาจจะใช้เป็นการชื่อเฉพาะเรื่องเป็นคำสั้น ๆ ก็ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่าเรื่องถึงสิ่งที่ทำการศึกษา เช่น “มวยไทย” เป็นต้น

3. กำหนดขอบเขตในการวิจัย หลาย ๆ ครั้งจะใช้กรณีศึกษาเป็นการตีกรอบงานวิจัยของตนเอง หรือใช้ชื่อเมือง สถาบัน จังหวัด มากำหนด

เมื่อได้ข้อความสำคัญทั้ง 3 ข้อแล้วก็นำมาเรียงเป็นชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย ดังตัวอย่างเช่น

คำถามแก่น–จะทำอย่างไรเพื่อให้ปัญหาคนเร่ร่อนหมดไปในมุมมองของนักปกครอง

ลักษณะคำตอบ– จะใช้การกำหนดยุทธศาสตร์ทางหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดการปัญหาคนเร่ร่อน

ขอบเขต–กรุงเทพมหานคร

จะได้เป็นหัวข้อวิจัยได้ว่า “ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาคนเร่ร่อนของกรุงเทพมหานคร”

หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง

คำถามแก่น–จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้อบรมวิชาชีพในศูนย์ต้องการเสริมทักษะอย่างไร

คำตอบที่ต้องการ–แบบประเมินความพร้อมก่อนการอบรม

ขอบเขต–ผู้เข้ารับการอบรมในศูนย์พํฒนาอาชีพบางบอน

หัวข้อ “การพัฒนาแบบประเมินศักยภาพและความพร้อมของผู้เข้าอบรมอาชีพในศูนย์พัฒนาอาชีพบางบอน”

ด้วยวิธีนี้จะสามารถกำหนดหัวข้อให้ได้ง่ายขึ้นมาก ทำให้ไม่ต้องคอยเปลี่ยนหัวข้อกันบ่อย ๆ

นารา กิตติเมธีกุล
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Thai grads โดย http://thaigrads.wordpress.com/ อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ thaigrads.wordpress.com.

About these ads
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers

%d bloggers like this: